-MILJÖORDLISTA

 

 

 

 

 

Agenda 21 betyder dagordning för det tjugoförsta århundradet, vilken antogs på FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992.

Avfall är enligt definitionen varje ämne, föremål eller substans som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

Atmosfären är ett gashölje kring jorden som sträcker sig 200 km upp.

BAT, Best Available Technology, är principen om bästa tillgängliga teknik.

Begränsningslistan är en lista från Kemikalieinspektionen på kemiska produkter som är förbjudna eller vars användning är inskränkt.

Bensen är ett kolväte som finns i bensin och är starkt cancerframkallande.

Biobränslen är förnybara bränslen som kommer från växtriket, t.ex. ved, flis, pellets, briketter, energiskog, halm, vass och restprodukter från pappersmassatillverkning.

Biologisk mångfald är en beteckning på biologisk artrikedom i ett ekosystem.

Biosfären är den del av jorden och dess atmosfär som innehåller levande organismer.

Bly är en giftig tungmetall som ger skador på centrala nervsystemet.

Bra miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. Märkningen finns bl.a. på el, hushållsprodukter, papper och transporter.

Bromerade flamskyddsmedel är en grupp organiska ämnen som innehåller brom och som används för att minska brännbarheten hos vissa material, t ex plaster och textilier.

CFC, klorfluorkarboner, är ett köldmedium som används i isoleringsmaterial, kyl- och frysanläggningar, värmepumpar, mm. CFC bidrar till växthuseffekten och uttunningen av ozonskiktet. CFC är i dagligt tal freon.

CO2 är den kemiska beteckningen för koldioxid.

COD, Chemical Oxygen Demand, är ett mått på åtgången syre vid kemisk oxidation av organiskt material i vatten.

DDT är ett insektsbekämpningsmedel som är förbjudet i jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan 1970-talet.

Dioxiner är en grupp klorerade aromatiska kolväten. De är långlivade och fettlösliga, vilket innebär att de lagras i fettvävnad hos djur och människor.

EcoDriving är ett bränslesnålt körsätt som har utvecklats i Finland.

Effekt är arbete eller energi per tidsenhet. Effekten anges i watt (W). 1 kilowatt (kW) motsvarar ungefär effekten hos en elektrisk kokplatta.

EMAS, Eco Management and Audit Scheme, är EU:s förordning för miljöstyrning och miljörevision.

EU-blomman är en gemensam miljömärkning av varor som säljs inom EU.

Farligt avfall är avfall som omfattas av förordning (1996:971) om farligt avfall.

Fossila bränslen är icke förnybara bränslen från jordens inre. Exempel på fossila bränslen är mineralolja, naturgas och stenkol.

Fotosyntes är de gröna växternas omvandling av solenergi, koldioxid och vatten till organiskt material och syre.

Freon är ett varumärke för en grupp ämnen som används i isoleringsmaterial, kyl- och frysanläggningar, värmepumpar, mm. Den kemiska beteckningen är CFC.

FSC, Forest Stewardship Council, är en internationell organisation som ska uppmuntra till ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

GMO, genmodifierade organismer, är växter, djur eller bakterier vars arvsmassa har förändrats på konstgjord väg med hjälp av genteknik.

Grundämnena bygger upp alla ämnen som finns. T ex bygger grundämnena väte (H) och syre(O) upp vatten (H2O).

HC är en kemisk beteckning för kolväten.

HCFC är ett köldmedium som bl.a. används i värmepumpar. HCFC bidrar till växthuseffekten och uttunningen av ozonskiktet, dock inte lika mycket som CFC.

HFC är ett köldmedium som bl.a. används i värmepumpar. HFC bidrar till växthuseffekten.

Hållbar utveckling är ett uttryck för den helhetssyn som presenterades av den s.k. Bruntlandkommissionen 1987 i rapporten "Vår gemensamma framtid". Med hållbar utveckling avses en utveckling som tillfredsställer behoven hos såväl dagens generationer som morgondagens.

IR-strålning, infraröd strålning, är optisk strålning med våglängder längre än den synliga röda. Ungefär hälften av solljuset är infraröd strålning.

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem.

Joniserande strålning delas in i elektromagnetisk strålning (röntgenstrålning och gammastrålning) och partikelstrålning.

Kadmium är en giftig tungmetall som lagras i kroppen, främst i lever och njurar och kan orsaka njurskador, skelettförändringar och förhöjd cancerrisk.

Koldioxid, CO2, bildas vid förbränning och bidrar till växthuseffekten.

Kolväten, HC, är föreningar som består av kol och väte.

KRAV är en kontrollförening för ekologisk produktion. KRAV-märket sitter på livsmedel, produktionshjälpmedel (t ex blomjord) och textilier som är ekologiskt producerade.

Kvicksilver är en giftig tungmetall som ger skador på nervsystemet.

Kväveoxider, NOx, bildas vid förbränning och bidrar till försurning, marknära ozon och övergödning.

Kyotoprotokollet kom till under en internationell konferens i Kyoto, Japan, i slutet av 1997. Protokollet innehåller åtaganden om att begränsa utsläppen av växthusgaser (koldioxid, metan, dikväveoxid, m.fl.) och börjar gälla när 55 länder undertecknat det.

Källsortering innebär att avfallet sorteras så långt det är möjligt och lämnas på återvinningsstation eller återvinningscentral.

Lakvatten är förorenat vatten från avfallsupplag. Lakvatten från deponier skall uppsamlas och behandlas så att de inte förorenar grund- eller ytvatten.

LCA, livscykelanalys, är en metod för att bestämma en produkts miljöpåverkan "från vaggan till graven".

Marknära ozon, O3, bildas genom reaktioner mellan kväveoxider, kolväten och solljus. Marknära ozon skadar cellmembran i växter, djur och människor.

Miljöaspekt är delar av en organisations aktiviteter/verksamhet, produkter eller tjänster som kan inverka på miljön.

Miljöbalken, som trädde i kraft den 1 januari 1999, är en samordnad, breddad och skärpt miljölagstiftning för en hållbar utveckling. Miljöbalken ersätter femton tidigare miljölagar.

Miljökvalitetsmålen är 15 till antalet och beslutades av Sveriges Riksdag i april 1999: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans, levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö.

Miljöledningssystem är ett system som införs för att skapa ordning och reda i företagets miljöarbete.

Miljömärkning av olika slag används på produkter och tjänster för att ange graden av miljöanpassning. Exempel på miljömärkning är Bra miljöval, EU-blomman, KRAV-märket och Svanen.

Miljöpolicy är ett uttalande av en organisation om sina intentioner och principer för det egna miljöarbetet.

Miljöpåverkan är varje förändring i miljön, antingen negativ eller positiv.

Miljöredovisning är ett dokument som innehåller uppgifter om en organisations miljöprestanda.

Miljöstation är en bemannad mindre anläggning för mottagning av farligt avfall. Vanlig placering är vid bensinmackar.

Miljöutredning är en grundlig genomgång av en organisations olika delar som syftar till att kartlägga miljöpåverkan.

Naturlig bakgrundsstrålning kommer från rymden, från marken och från oss själva. Den ger genomsnittssvensken en årlig stråldos på cirka 1 mSv, vilket är ungefär en fjärdedel av den stråldos vi normalt får per person och år i Sverige.

NOx är den kemiska beteckningen för kväveoxider.

Oorganiska är de ämnen som inte innehåller kol.

Optiskt strålning delas in i synligt ljus, IR-strålning och UV-strålning.

Organiska är de ämnen som innehåller kol.

Ozon, O3, är en giftig gas som består av tre syreatomer.

Ozonskiktet i stratosfären skyddar jorden från solens UV-strålar.

PAH, polyaromatiska kolväten, är en typ av ämnen som bildas vid förbränning och som är cancerframkallande.

PCB, polyklorerade bifenyler, är ett samlingsnamn för ämnen som bl a har använts som isolator i kondensatorer och transformatorer. PCB är mycket giftigt för människa och djur. I Sverige är ämnet förbjudet sedan 1971.

pH är ett mått på koncentrationen av vätejoner i mark och vatten. pH mäts på en skala mellan 0 och 14, där 7 är neutralt, <7 är surt och >7 är basiskt.

PM10 är små partiklar, <10 mikrometer, som finns i luften.

PPP, Polluter Pays Principle, är principen om förorenarens ansvar som dök upp i internationella sammanhang redan 1972.

Producentansvar innebär att den som tillverkar en produkt har ansvar för att produkten tas om hand på ett miljöriktigt sätt när den är förbrukad.

Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas vid sönderfall av grundämnet radium.

Svanen är det nordiska miljömärkningssystemets symbol. Svanen-märket finns på en rad olika produktgrupper, t.ex. kontors- och pappersprodukter, hushållsprodukter och dagligvaror.

Svaveloxider, SOx, bildas vid förbränning av svavelhaltiga bränslen. Omvandlas till svavelsyra i atmosfären och bidrar till försurningen.

Svavelväte, H2S, är en giftig, färglös och illaluktande gas, som bildas då något ruttnar.

Tungmetaller är metalliska grundämnen med ett högt atomnummer, t.ex. kadmium, kvicksilver och bly.

VOC, Volatile Organic Compounds, är flyktiga organiska ämnen som bl.a. förekommer i lösningsmedel, lacker och bensin.

Värmepumpen kan ta upp energi från en lågtemperaturkälla, t.ex. vatten, och efter tillförsel av ytterligare energi, oftast elenergi, kan den avge det sammanlagda energiinnehållet i form av värme. Normalt ger en del elenergi tre delar värmeenergi.

Växthuseffekten är ett naturligt fenomen som ger en behaglig medeltemperatur på jorden. Den naturliga växthuseffekten förstärks dock av människans utsläpp av klimatpåverkande gaser, som gör att medeltemperaturen stiger.

Växthusgaser är gaser i jordens atmosfär som kan fånga upp jordens värmestrålning och ge en temperaturhöjande effekt. Exempel på växthusgaser är vattenånga, koldioxid, metan, dikväveoxid (lustgas), CFC-föreningar (freoner) och ozon.

UV-strålning, ultraviolett strålning, är kortvågig strålning som finns i solljuset.

Återvinningscentral är en bemannad större anläggning för mottagning av grovavfall, trädgårdsavfall, m.m.

Återvinningsstation är en obemannad mindre anläggning för mottagning av förpackningar och returpapper.

Övergödning uppstår då hav, sjöar och vattendrag tillförs stora mängder näring, t ex kväve och fosfor. Övergödning orsakas främst av jordbruk, skogsbruk, reningsverk, bilavgaser och avfallsförbränning.